Członkowie założyciele PKE dostrzegają konieczność integracji gospodarczej osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji zawodowej, jak również konieczność stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki, kształcenia specjalistów, integracji środowisk naukowych i przedsiębiorców. Wspólne działania są platformą dla wszystkich osób i podmiotów PKE.

Cele Polskiego Klastra Edukacyjnego:

 1. Integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług, w tym:
  1. edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji kadry,
  2. standaryzacja usług i infrastruktury edukacyjnej,
  3. rozwój szkolnictwa zawodowego,
  4. podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,
  5. edukacja komunikacyjna,
  6. promocja usług edukacyjnych członków Klastra,
  7. pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury edukacyjnej,
  8. tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i obsługi klienta,
 2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Klastra,
 1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra,
 2. Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
 3. Działanie na rzecz środowiska edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki,
 4. Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
 5. Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra,
 6. Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska edukacyjnego oraz propagowanie jego osiągnięć,
 7. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

Formy realizacji Polskiego Klastra Edukacyjnego:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe, jak również inne działania mieszczące się w zakresie zadań Klastra,
 2. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych,
 3. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, wykładów oraz imprez okolicznościowych,
 4. Zbieranie i wymianę informacji niezbędnych Członkom Klastra,
 5. Prowadzenie konsultacji, doradztwa personalnego i gospodarczego po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
 6. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
 7. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi,
 8. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek itp.,
 9. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla zapewnienia swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych, lobbing oraz opracowanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy,
 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie, również finansowe, takich prac prowadzonych przez podmioty trzecie,
 2. Współpracę z organami władzy publicznej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla poszczególnych regionów kraju,
 3. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz, instytucjach itp.,
 4. Opracowywanie oraz przedkładanie różnym organom, instytucjom i podmiotom opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska edukacyjnego,
 5. Ocenę, udzielanie rekomendacji i wspieranie realizacji projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez Członków Klastra,
 6. Organizację misji gospodarczych dla Członków Klastra,
 7. Działalność wydawniczą specjalistycznych materiałów edukacyjnych,
 8. Działalność promocyjną na rzecz Klastra,
 9. Działalność o charakterze charytatywnym,
 10. Wymianę doświadczeń wśród Członków Klastra,
 11. Opracowywanie projektów i programów oraz administrowanie i zarządzanie nimi dla innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.

Projekty PKE (Grupy Projektowe):

 1. Klaster realizuje swoje zadania i cele w formie projektów. Dla realizacji projektów, Prezydium Klastra może powoływać Grupy Projektowe.
 2. W skład Grupy Projektowej wchodzą wyznaczeni przez Prezydium Klastra Członkowie Klastra. Grupa Projektowa może skupiać tylko niektórych lub wszystkich Członków Klastra.
 3. W skład każdej Grupy Projektowej jako jej Lider wchodzi Koordynator Klastra, chyba, że celowym jest wyznaczenie dla danego projektu innego Członka Klastra na Lidera i Prezydium Klastra tak postanowi w uchwale o powołaniu Grupy Projektowej. Lider Projektu odpowiedzialny jest za przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu czynności oraz czuwania nad jego prawidłową realizacją.
 1. Uczestnicy danej Grupy Projektowej mogą zawrzeć pomiędzy sobą umowę konsorcjum, na podstawie której realizują projekt. Umowa konsorcjum określa szczegółowe zasady realizacji projektu, zakres poszczególnych zadań dla członków Grupy Projektowej, udział w kosztach projektu.
 2. Nie wyrażenie woli uczestniczenia w Grupie Projektowej lub rezygnacja z uczestnictwa w Grupie Projektowej, jeżeli narusza to lub może naruszać interesy Klastra, stanowi naruszenie Umowy.