Umowa
powołania klastra pod nazwą „Polski Klaster Edukacyjny” zawarta w dniu 12 grudnia 2014 roku

I. DEFINICJE

§1. Definicje

Określenia użyte w treści niniejszej Umowy należy rozumieć, jak poniżej:

 1. Umowa – oznacza niniejszą Umowę w sprawie powołania klastra pod nazwą „Polski Klaster Edukacyjny”;
 2. Klaster – oznacza Polski Klaster Edukacyjny, utworzony na podstawie niniejszej Umowy;
 3. Fundacja – oznacza Fundację „Zapobieganie wypadkom drogowym” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 11 lok.110, kod pocztowy 03-450, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000165780, posiadającą numer REGON 010944940, NIP 5241015572;
 4. Koordynator Klastra – oznacza Fundację;
 5. Członkowie Klastra – oznacza łącznie Członków Założycieli i Członków Zwyczajnych;
 1. Członkowie Założyciele – oznacza Strony niniejszej Umowy, które zawarły ją w dniu 12 grudnia 2014 roku lub / oraz podmioty, które przystąpiły do Klastra do dnia 31 grudnia 2014 roku, zawierając do tego czasu Umowę o Przystąpieniu;
 2. Członkowie Zwyczajni – oznacza podmioty, które przystąpiły do Klastra po dniu 1 stycznia 2015 roku, zawierając Umowę o Przystąpieniu;
 3. Nowy Członek Klastra – oznacza podmiot, będący w trakcie procedury przyjęcia do Klastra, który nie zawarł jeszcze Umowy o Przystąpieniu;
 4. Zgromadzenie Członków Klastra, Zgromadzenie – posiada znaczenie określone w § 8 Umowy;
 5. Prezydium Klastra, Prezydium – posiada znaczenie określone w § 9 Umowy;
 6. Umowa o Przystąpieniu – oznacza Umowę przystąpienia Nowego Członka Klastra do Polskiego Klastra Edukacyjnego, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
 7. Grupy Projektowe – oznacza tworzone przez Prezydium Klastra grupy składające się z wybranych Członków Klastra, dla realizacji poszczególnych projektów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2. Przedmiot Umowy

 1. Strony Umowy powołują klaster pod nazwą Polski Klaster Edukacyjny, stanowiący platformę dla współpracy Stron i funkcjonujący na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
 2. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji.
 3. Klaster swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania swych celów Klaster może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Czas trwania Klastra jest nieograniczony.

§3. Koordynator Klastra

 1. Koordynatorem Polskiego Klastra Edukacyjnego jest Fundacja „Zapobieganie wypadkom drogowym” z siedzibą w Warszawie.
 2. Koordynator Klastra prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Klastra, reprezentuje Klaster, a tym samym Członków Klastra na zewnątrz oraz realizuje inne zadania, określone w niniejszej Umowie.
 3. Strony Umowy udzielają niniejszym Koordynatorowi Klastra pełnomocnictwa do reprezentowania ich, jako Członków Klastra, wobec osób trzecich, w tym w szczególności do zawierania w ich imieniu Umów o Przystąpieniu z nowymi członkami Klastra.
 4. Do realizacji obowiązków Koordynatora Klastra, Fundacja może wyznaczać swoich przedstawicieli, udzielając im stosownych pełnomocnictw. Koordynator zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktów z Członkami Klastra i poinformować o tym fakcie na piśmie Członków Klastra oraz Prezydium Klastra.

§4. Cele i zadania Klastra

 1. Celem Klastra jest:
  1. Integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług, w tym:
   1. edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji kadry,
   2. standaryzacja usług i infrastruktury edukacyjnej,
   3. rozwój szkolnictwa zawodowego,
   4. podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,
   5. edukacja komunikacyjna,
   6. promocja usług edukacyjnych członków Klastra,
   7. pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury edukacyjnej,
   8. tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i obsługi klienta,
  2. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Klastra,
  3. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra,
  4. Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
  5. Działanie na rzecz środowiska edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki,
  6. Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
  7. Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra,
  8. Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska edukacyjnego oraz propagowanie jego osiągnięć,
  9. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

§5. Realizacja zadań Klastra

Cele określone w §4 powyżej, Klaster realizuje poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe, jak również inne działania mieszczące się w zakresie zadań Klastra,
 2. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych,
 3. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, wykładów oraz imprez okolicznościowych,
 4. Zbieranie i wymianę informacji niezbędnych Członkom Klastra,
 5. Prowadzenie konsultacji, doradztwa personalnego i gospodarczego po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
 6. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
 7. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi,
 8. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek itp.,
 9. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla zapewnienia swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych, lobbing oraz opracowanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy,
 10. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie, również finansowe, takich prac prowadzonych przez podmioty trzecie,
 11. Współpracę z organami władzy publicznej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla poszczególnych regionów kraju,
 12. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz, instytucjach itp.,
 13. Opracowywanie oraz przedkładanie różnym organom, instytucjom i podmiotom opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska edukacyjnego,
 14. Ocenę, udzielanie rekomendacji i wspieranie realizacji projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez Członków Klastra,
 15. Organizację misji gospodarczych dla Członków Klastra,
 16. Działalność wydawniczą specjalistycznych materiałów edukacyjnych,
 17. Działalność promocyjną na rzecz Klastra,
 18. Działalność o charakterze charytatywnym,
 19. Wymianę doświadczeń wśród Członków Klastra,
 20. Opracowywanie projektów i programów oraz administrowanie i zarządzanie nimi dla innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.

§6. Majątek Klastra

 1. Klaster nie będzie posiadał wyodrębnionego substratu majątkowego, jako majątku wspólnego Stron Umowy.
 2. Klaster nie stanowi spółki cywilnej w rozumieniu art. 860 Kodeksu Cywilnego, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej i zgodnym zamiarem Stron Umowy jest, aby stosunki prawne pomiędzy nimi nie były interpretowanie jak stosunek spółki cywilnej, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej.
 3. Środki finansowe pochodzące z opłat wpisowych, składek członkowskich uiszczanych przez Członków Klastra, jak również pochodzące z działalności prowadzonej przez Klaster, gromadzone będą na subkoncie wydzielonym na rachunku bankowym należącym do Koordynatora Klastra.
 4. Środkami finansowymi, o których mowa ust. 2 powyżej, zarządza Prezydium Klastra, za pośrednictwem Koordynatora Klastra.
 5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów Klastra oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności

III. WŁADZE KLASTRA

§7. Władze Klastra

Władzami Klastra są:

  1. Zgromadzenie Członków Klastra;
  2. Prezydium Klastra.

§8. Zgromadzenie Członków Klastra

 1. Zgromadzenie Członków Klastra jest najwyższą władzą Klastra, składa się z przedstawicieli wszystkich Członków Klastra i działa na posiedzeniach zwoływanych zgodnie z niniejszą Umową.
 2. Każdy Członek Klastra ma prawo wyznaczyć tylko jedną osobę do pełnienia funkcji przedstawiciela w Zgromadzeniu Członków Klastra. Członkowie Klastra mogą w sposób swobodny dokonywać zmian swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu, nie częściej jednak niż trzy razy w roku. Każdorazowo wymagane jest pisemne powiadomienie Prezydium Klastra o dokonanej zmianie.
 3. Osoba pełniąca funkcję przedstawiciela Członka Klastra w Zgromadzeniu Członków Klastra może być jednocześnie członkiem Prezydium Klastra.
 4. Na zwołanym Zgromadzeniu Członków Klastra, przedstawiciele Członków Klastra wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego posiedzenia Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Do kompetencji Zgromadzenia Członków Klastra należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Klastra;
  2. określanie głównych kierunków działania Klastra;
  3. ustalanie opłaty wpisowej oraz pierwszej składki członkowskiej Członków Założycieli;
  4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Prezydium Klastra z działalności Klastra;
  5. inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami niniejszej Umowy;
  6. wyrażanie opinii na żądanie Prezydium Klastra;
  7. rozpoznawanie odwołań od uchwał Prezydium Klastra w sprawie wykluczenia Członka Klastra z Klastra;
  8. kontrola i nadzór nad działalnością Klastra;
  9. występowanie do Prezydium Klastra z wnioskami wynikającymi z kontroli działalności Klastra;
  10. żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Prezydium Klastra;
  11. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Klastra.
 6. Posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra zwołuje Prezes Prezydium Klastra działając z inicjatywy Prezydium Klastra lub na wniosek:
  1. Koordynatora Klastra; lub
  2. co najmniej pięciu Członków Założycieli; lub
  3. co najmniej dziesięciu Członków Klastra
 7. Posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra zwoływane są, poprzez zawiadomienie wszystkich Członków Klastra, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany na piśmie przez przedstawiciela Członka Klastra adres. W zawiadomieniu należy oznaczyć termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra.
 8. Zgromadzenie Członków Klastra podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy zasiadających w nim przedstawicieli. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się jeżeli Zgromadzenie Członków Klastra tak postanowi w formie uchwały.

§9. Prezydium Klastra

 1. Prezydium Klastra jest organem zarządzającym i wykonawczym Klastra i działa pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Członków Klastra
 2. Prezydium Klastra składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, przy czym każdorazowo w skład Prezydium Klastra wchodzi przedstawiciel Koordynatora Klastra wyznaczony przez Koordynatora Klastra na piśmie, jako Prezes Prezydium Pozostali członkowie Prezydium Klastra są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Członków Klastra w formie uchwały, spośród osób wskazanych przez przedstawicieli Członków Klastra uczestniczących w danym posiedzeniu Zgromadzeniu Członków Klastra. Liczebność Prezydium Klastra ustala Zgromadzenie Członków Klastra.
 1. Prezes Prezydium Klastra lub wyznaczona przez niego na piśmie osoba spośród członków Prezydium Klastra kieruje pracami Prezydium Klastra.
 2. Członkowie Prezydium Klastra wybierają ze swojego grona Sekretarza Prezydium. Sekretarz Prezydium Klastra odpowiada za protokołowanie posiedzeń Prezydium oraz za przygotowanie projektów uchwał, zawiadamia członków Prezydium o planowanym terminie posiedzenia.
 3. Kadencja członków Prezydium Klastra, trwa 1 (jeden) rok, za wyjątkiem Prezesa Prezydium Klastra, który powoływany jest przez Koordynatora Klastra na czas nieokreślony, do czasu jego odwołania i wskazania nowego Prezesa Prezydium Klastra.
 4. Prezydium Klastra podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Prezydium, przy czym zawsze w obecności Prezesa Prezydium Klastra. W przypadku równości głosów, przeważa głos Prezesa Prezydium.
 5. Posiedzenia Prezydium Klastra odbywają się, co najmniej raz na kwartał lub częściej, i zwoływane są na wniosek Prezesa Prezydium lub dwóch innych członków Prezydium Klastra, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest wysyłane bezpośrednio do każdego członka Prezydium Klastra. Wszystkie posiedzenia Prezydium Klastra muszą być zaprotokołowane.
 6. Uchwała Prezydium Klastra w sprawie nie cierpiącej zwłoki może zapaść również poza posiedzeniem Prezydium Klastra, poprzez złożenie głosu na piśmie lub elektronicznie. W tym przypadku, taki tryb głosowania zarządza Prezes Prezydium Klastra, przesyłając pozostałym członkom Prezydium Klastra proponowany tekst uchwały i wyznaczając termin, w którym głos powinien nadejść do Prezydium Klastra oraz sposób jego złożenia. Nie nadejście głosu w wyznaczonym terminie jest uważane za wstrzymanie się od głosu. Przez sprawę nie cierpiącą zwłoki rozumie się każdą sprawę wymagającą rozstrzygnięcia w terminie krótszym niż czas niezbędny na zwołanie posiedzenia Prezydium Klastra, a w szczególności sprawę, w której, w przypadku niepodjęcia stosownej uchwały, grozi Klastrowi niepowetowana szkoda lub utrata znaczącej korzyści. Zasady oddawania głosów w formie elektronicznej określi Prezydium Klastra.
 7. Do kompetencji i obowiązków Prezydium Klastra należy w szczególności:
  1. przyjmowanie nowych Członków Klastra;
  2. skreślanie i wykluczanie Członków Klastra;
  3. tworzenie Grup Projektowych, określanie ich zadań, składu osobowego, w tym Liderów;
  4. uchwalanie budżetu Klastra i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  5. opracowywanie i uchwalanie planów działania Klastra;
  6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Klastra;
  7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Członków Klastra lub Koordynatora Klastra
  8. powołanie i ustalenie zasad funkcjonowania biura Klastra, współpraca z Koordynatorem Klastra w tym zakresie;
  9. przechowywanie księgi protokołów z posiedzeń władz Klastra;
  10. ustalanie logo i marki Klastra;
  11. ustalanie wysokości składek członkowskich, za wyjątkiem pierwszej składki członkowskiej Członków Założycieli;
  12. ustalanie wysokości opłaty wpisowej, za wyjątkiem opłaty wpisowej Członków Założycieli;
  13. prowadzenie rejestru Członków Klastra.
 1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Prezydium Klastra w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Prezydium może być uzupełniony spośród kandydatów nie wybranych podczas ostatnich wyborów do Prezydium, wg kolejności uzyskanych głosów. Członek Prezydium dobrany do jej składu w ten sposób, pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji pozostałych członków Prezydium. Liczba członków Prezydium Klastra w ten sposób uzupełnionych, nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

IV. CZŁONKOWIE KLASTRA

§10. Członkowie Klastra

 1. Członkami Klastra są: (i) Członkowie Założyciele oraz (ii) Członkowie Zwyczajni.
 2. Rejestr Członków Klastra prowadzi Prezydium Klastra.

§11. Przystępowanie Nowych Członków do Klastra

 1. Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych członków.
 2. Członkami Klastra mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Członkiem Klastra może być osoba fizyczna, o ile spełnia następujące wymagania:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  2. podziela cele Klastra wskazane w niniejszej Umowie i deklaruje chęć uczestnictwa w ich realizacji;
  3. przedstawi rekomendacje co najmniej 3 (trzech) Członków Klastra, w wypadku gdy przystępuje do Klastra po dniu 1 stycznia 2015 roku;
  4. zawrze Umowę o Przystąpieniu;
  5. wpłaci jednorazową opłatę wpisową.
 4. Członkiem Klastra może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o ile spełnia następujące wymagania:
  1. prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. podziela cele Klastra wskazane w niniejszej Umowie i deklaruje chęć uczestnictwa w ich realizacji;
  3. przedstawi rekomendacje co najmniej 3 (trzech) członków Klastra, w wypadku gdy przystępuje do Klastra po dniu 1 stycznia 2015 roku;
  4. zawrze Umowę o Przystąpieniu;
  5. wpłaci jednorazową opłatę wpisową.
 5. Po przedstawieniu rekomendacji 3 (trzech) Członków Klastra w sprawie przyjęcia Nowego Członka Klastra jeśli jest to wymagane, ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do Klastra podejmuje Prezydium Klastra w formie uchwały. Uchwała Prezydium Klastra nie jest wymagana w wypadku podmiotów przystępujących do Klastra do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 6. W imieniu Stron Umowy Umowę o Przystąpienie z Nowym Członkiem Klastra zawiera Koordynator Klastra. Podpisanie Umowy Przystąpienia może nastąpić dopiero po podjęciu uchwały o przyjęciu Nowego Członka przez Prezydium Klastra, jeśli podjęcie takiej uchwały jest wymagane. Na skutek zawarcia Umowy o Przystąpieniu, Nowy Członek Klastra staje się Stroną niniejszej Umowy i jest zobowiązany do przestrzegania jej postanowień. Kopia niniejszej Umowy stanowić musi załącznik do Umowy o Przystąpieniu.

§12. Prawa i obowiązki Członka Klastra

 1. Każdy Członek Klastra ma prawo do:
  1. wyznaczenia swojego przedstawiciela do posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra;
  2. udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Członków Klastra;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klastra.
 2. Członkowie Klastra zobowiązani są:
  1. aktywnie uczestniczyć w pracach Klastra oraz przyczyniać się do realizacji jego celów;
  2. przestrzegać postanowień niniejszej Umowy oraz uchwał władz Klastra;
  3. wpłacić jednorazową opłatę wpisową za przystąpienie do Klastra;
  4. regularnie opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

§13. Składki członkowskie

 1. Członkowie Klastra zobowiązani są opłacać składki członkowskie za każdy rok członkostwa w Klastrze.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala corocznie Prezydium Klastra w formie uchwały, podejmowanej do dnia 31 stycznia każdego roku, za wyjątkiem składki członkowskiej Członków Założycieli za pierwszy rok funkcjonowania Klastra, która zostanie ustalona przez Zgromadzenie Członków Klastra.
 3. Członkowie Klastra zobowiązani są opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 4. Nowo przyjęty Członek obowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej za cały rok kalendarzowy, w którym został przyjęty do Klastra.

§14. Utrata członkostwa

 1. Prezydium Klastra podejmuje uchwałę w sprawie wykluczenia Członka z Klastra, w następujących przypadkach:
  1. utraty osobowości prawnej lub utraty zdolności prawnej przez jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną przez Członka niebędącego osobą fizyczną,
  2. śmierci lub pozbawienia praw publicznych lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych w przypadku Członka będącego osobą fizyczną,
  3. zalegania przez Członka z wpłatą składki członkowskiej za okres co najmniej  6 (sześć) miesięcy,
  4. naruszania przez Członka zasad działania Klastra określonych niniejszą Umową, nieprzestrzegania uchwał władz Klastra lub ich regulaminów, w szczególności nie uczestniczenia w zebraniach i imprezach Klastra przez okres dłuższy niż 1 (jeden) rok.,
  5. podejmowania działań mogących szkodzić interesom Klastra lub mogących wpływać negatywnie na wizerunek Klastra lub jego Członków
 2. Od uchwały Prezydium Klastra w sprawie wykluczenia Członka Klastra z Klastra, wykluczonemu Członkowi przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków Klastra, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały wykluczającej z Klastra przez Prezydium. Odwołanie rozpatruje Zgromadzenie Członków Klastra na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Członków Zgromadzenia Klastra zapadła na skutek odwołania jest ostateczna i jest równoznaczna z automatycznym rozwiązaniem niniejszej Umowy w dacie podjęcia tej uchwały w relacji pomiędzy Członkami Klastra a wykluczonym Członkiem, na co Strony wyrażają zgodę

§15. Wystąpienie z Klastra, wypowiedzenie

 1. Członek Klastra może wystąpić z Klastra, składając na piśmie oświadczenie kierowane do Prezydium Klastra i Koordynatora Klastra o wypowiedzeniu niniejszej Umowy, z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez jedną ze Stron nie ma wpływu na obowiązywanie Umowy w stosunku do pozostałych Stron.

V. DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA

§16. Realizacja projektów Klastra. Grupy Projektowe.

 1. Klaster realizuje swoje zadania i cele w formie projektów. Dla realizacji projektów, Prezydium Klastra może powoływać Grupy Projektowe.
 2. W skład Grupy Projektowej wchodzą wyznaczeni przez Prezydium Klastra Członkowie Klastra. Grupa Projektowa może skupiać tylko niektórych lub wszystkich Członków Klastra.
 3. W skład każdej Grupy Projektowej jako jej Lider wchodzi Koordynator Klastra, chyba, że celowym jest wyznaczenie dla danego projektu innego Członka Klastra na Lidera i Prezydium Klastra tak postanowi w uchwale o powołaniu Grupy Projektowej. Lider Projektu odpowiedzialny jest za przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu czynności oraz czuwania nad jego prawidłową realizacją.
 1. Uczestnicy danej Grupy Projektowej mogą zawrzeć pomiędzy sobą umowę konsorcjum, na podstawie której realizują projekt. Umowa konsorcjum określa szczegółowe zasady realizacji projektu, zakres poszczególnych zadań dla członków Grupy Projektowej, udział w kosztach projektu.
 2. Nie wyrażenie woli uczestniczenia w Grupie Projektowej lub rezygnacja z uczestnictwa w Grupie Projektowej, jeżeli narusza to lub może naruszać interesy Klastra, stanowi naruszenie Umowy.

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§17. Rozwiązanie Klastra

 1. Klaster może zostać rozwiązany uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klastra wymagana jest większość ¾ (trzech czwartych) głosów, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli zasiadających w Zgromadzeniu.  Rozwiązanie Klastra powoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy z chwilą podjęcia uchwały.
 2. W przypadku rozwiązania Klastra dotychczasowy majątek Klastra staje się z chwilą podjęcia takiej uchwały majątkiem Fundacji i może być wykorzystany przez Fundację na realizacje celów statutowych Fundacji.

§18. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody wszystkich Stron Umowy.
 1. Niezależnie od niniejszej Umowy, każdy z Członków Klastra ma prawo indywidualnie ubiegać się o finansowanie własnych projektów, a niniejsza Umowa w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Stron.
 2. Członkowie Klastra przy podejmowaniu działań w ramach Klastra stosować się będą do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, Strony nie będą podejmować żadnych działań dotyczących koordynacji ich działań rynkowych lub wymieniać informacji dotyczących ich działalności, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy lub w związku nią rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Koordynatora Klastra.
 4. Umowę sporządzono w 12 (dwunastu) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.