KALENDARIUM IDEI

 

1988 –  Prywatyzacja szkolenia kandydatów na kierowców

1992 –  Rejestracja pierwszego w Polsce stowarzyszenia instruktorów jazdy (SOSK Warszawa)

1992 –  Powołanie wojewódzkich ośrodków egzaminowania kierowców

1997 –  Uchwalenie ustawy Prawo o ruchu drogowym

1998 –  Powołanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

1998 –  Rejestracja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

1998 –  Zawiązanie Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

1999 –  Weryfikacja instruktorów i egzaminatorów

2001 –  Wdrożenie komputerowego egzaminu na prawo jazdy

2002 –  Opracowanie w ITS standardu certyfikacji personelu szkół jazdy

2004 –  Kongres CIECA w Warszawie na temat tzw. drugiej fazy szkolenia kierowców

2004 –  Opracowanie pod patronatem ITS Kodeksu Etycznego Instruktorów Nauki Jazdy

2004 –  Cykl konferencji metodycznych „Społeczna misja nauczycieli jazdy”

2005 –  Możliwość uczestniczenia instruktora w praktycznym egzaminie państwowym

2006 –  Koncepcja samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów – niepublikowana

2008 –  Konferencja jubileuszowa „Wspólna misja instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy”

2010 –  Ogólnopolski projekt szkoleniowy „Wzrost kompetencji kadr szkół jazdy”

2011 –  Uchwalenie ustawy o kierujących pojazdami

2012 –  Deregulacja zawodu instruktora i egzaminatora

2013 –  Wdrożenie nowego systemu egzaminowania WORD

2013 –  Wprowadzenie obowiązkowych warsztatów doskonalących instruktorów

2014 –  Zawód instruktora nauki jazdy i egzaminatora w rejestrze zawodów

2015 –  Idea PFSSK powołania Komisji Etyki Instruktorów Nauki Jazdy

2016 –  I Kongres Instruktorów i Wykładowców – „Deklaracja Nieobojętności”

2016 –  Minister infrastruktury powołał zespół doradczy ds. szkolenia i egzaminowania

2017 –  II Kongres Instruktorów i Wykładowców – „Deklaracja Dobrej Roboty”

2018 –  III Kongres Instruktorów i Wykładowców – „Deklaracja Odpowiedzialności”

2018 –  Forum 7 Sierpnia – proklamowanie Dnia Instruktorów Jazdy

2018 –  „Deklaracja 13 Listopada” – idea powołania samorządu zawodowego

2018 –  Powołanie Grupy Inicjatywnej i zespołów roboczych

2019 –  „Spotkanie Przy Okrągłym Stole” pod hasłem „Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców – wspólny cel statutowy organizacji branżowych”

2019 –  Regionalne spotkania konsultacyjne nt. SZIE: w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Warszawie, Łomży, Białymstoku, Tęgoborzu, Wrocławiu

2019 – Konsultacje eksperckie nt. kompetencji i struktury SZIE.