Co to jest Samorząd?

Samorząd zawodowy, inaczej: izba zawodowa, jest powoływany w trybie ustawowym i stanowi organizację publiczną, która zrzesza wszystkie osoby fizyczne wykonujące dany zawód zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Osoby prawne nie mają prawa zrzeszać się w korporacje zawodowe. Podstawowym, wynikającym bezpośrednio z Konstytucji, zadaniem samorządów zawodowych jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz funkcja reprezentacyjna.

Kto powołuje samorząd?

Prawna możliwość utworzenia samorządu zawodowego została przewidziana w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Dla utworzenia samorządu zawodowego wymagana jest forma ustawy, czyli można tego dokonać tylko w drodze aktu prawnego uchwalonego przez parlament w opisanym procesie legislacyjnym opisanym.

Co to jest zawód zaufania publicznego?

Zawód zaufania publicznego to profesja polegająca na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Roboczo przyjmuje się, że zawody te są bliskie, choć nie tożsame, z wolnymi zawodami. Nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów zrzeszeni są w samorządach zawodowych, a więc nie są oni przedstawicielami zawodu zaufania publicznego. Istnieją również zawody niebędące zawodami zaufania publicznego, które są zorganizowane w korporacje.

Jakie samorządy zawodowe funkcjonują w Polsce?

Obecnie w Polsce funkcjonują następujące samorządy zawodowe:
–  samorząd adwokatów
–  samorząd radców prawnych
–  samorząd notariuszy
–  samorząd komorników
–  samorząd kuratorów sądowych
–  samorząd lekarzy i lekarzy dentystów
–  samorząd lekarzy weterynarii
–  samorząd aptekarzy
–  samorząd pielęgniarek i położnych
–  samorząd fizjoterapeutów
–  samorząd diagnostów laboratoryjnych
–  samorząd psychologów
–  samorząd biegłych rewidentów
–  samorząd doradców podatkowych
–  samorząd rzeczników patentowych
–  samorząd architektów
–  samorząd inżynierów budownictwa
–  samorząd urbanistów.

Jak można poprzeć idee powstania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów?

Swoje poparcie można złożyć podpisując listę zamieszczoną na stronie www.szie.pl

Czy każdy może poprzeć idee powstania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów?

Tak, ponieważ jest to inicjatywa społeczna.

Jak będą wybierane władze Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów?

Sposób wyboru władz określa ustawa. Władze będą wybierane przez głosowanie powszechne Samorządu.